Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
LIVAM BV, handelend onder de naam LIVAM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; statutair gevestigd in Sittard, die zorg draagt voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.
Opdrachtgever: een natuurlijke persoon, dan wel een rechtspersoon, die LIVAM opdraagt diensten te verrichten.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen LIVAM en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Diensten: alle door of vanwege LIVAM ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.
Werknemer: de in dienst van opdrachtgever zijnde persoon met een arbeidsovereenkomst zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van LIVAM, op alle door deze vennootschap af te sluiten overeenkomsten waar zij zich verplicht tot het leveren van diensten en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van LIVAM en opdrachtgever, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene
  voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door LIVAM zijn aanvaard en gelden slechts voor de desbetreffende opdracht.
 4. Mocht de opdracht namens de opdrachtgever worden verstrekt door een derde, dan staat die derde er voorin dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaar- den is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever. Alsdan zijn beiden, zowel opdrachtgever als derde, jegens LIVAM hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de opdracht voortvloeien.
 5. LIVAM is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op overeenkomsten eerst van kracht zijn 14 dagen na schriftelijke mededeling door LIVAM aan opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarde.

Artikel 3 Omschrijving der werkzaamheden

 1. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbiedingen of in de opdracht- bevestiging gegeven beschrijving van de diensten, benevens alle wijzigingen en/of aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 2. Indien naar de mening van LIVAM op enig moment na afsluiting van de overeenkomst blijkt, dat extra diensten voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, zal LIVAM deze diensten verrichten volgens de door haar op het moment van verrichten van de diensten gehanteerde tarieven, na opdrachtgever hiervan in kennis te hebben gesteld en goedkeuring verkregen te hebben.
 3. In geval wijziging in wet- of andere regelgeving door of vanwege de overheid extra verplichtingen voor LIVAM tot gevolg hebben met betrekking tot haar dienstverlening aan opdrachtgever, is LIVAM gerechtigd de opdracht of overeenkomst na overleg met opdrachtgever aan te passen overeenkomstig de wet.
 4. Tenzij in de aanbieding of opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende diensten apart in rekening gebracht.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle door LIVAM genoemde prijzen of tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. LIVAM kan jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijkse CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
 3. LIVAM is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke prijsstijging of een prijsstijging op grond van lid 2 hiervoor uitgaande boven het CBS prijsindexcijfer zal niet eerder van toepassing zijn dan 6 weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling hiervan van LIVAM aan opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling

 1. Tenzij in onze schriftelijke bevestiging anders is vermeld, dienen onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Mogelijke betwisting van de factuur kan alleen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn beschouwen wij de factuur als zonder betwisting aanvaard.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen LIVAM van hem te
  vorderen heeft met hetgeen hij meent van LIVAM te vorderen te hebben.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever ons – zonder dat enige herinnering, aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is – een rente verschuldigd van 2% boven het wettelijke percentage, te rekenen vanaf de dag van in gebreke blijven tot de dag der algehele voldoening, alsmede alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten van invordering met een minimum van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is LIVAM gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst haar diensten op te schorten dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door LIVAM geleden c.q. te lijden schade, met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs. Dit laat onverlet de verplichting van opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 6 Informatie

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het steeds tijdig aan LIVAM verstrekken van alle voor de uitvoering van de dienstverlening benodigde informatie. De hiermee verband houdende stukken, die door opdrachtgever aan LIVAM worden afgegeven, blijven eigendom van opdrachtgever.
 2. Ingeval opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is opdrachtgever gehouden LIVAM daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

 1. LIVAM zal haar diensten uitvoeren in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving en de door de overheid via publicaties en normen bekend gemaakte besluiten.
 2. LIVAM zal alle met haar overeengekomen diensten zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.
 3. LIVAM is gerechtigd bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

Artikel 8 Garanties

 1. Mocht er verschil van mening ontstaan over door ons verzamelde gegevens, dan verbinden wij ons, op kosten van ongelijk, een nieuw onderzoek uit te voeren.
 2. LIVAM is niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan door ons verstrekte gegevens.
 3. De gerapporteerde gegevens mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de opdracht beschrijving zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden geschiedt voor risico van gebruiker.

Artikel 9 Annuleringen / niet verschijnen

 1. Cursussen en projectmatige activiteiten kunnen uitsluitend met inachtneming van een termijn van een maand door opdrachtgever worden uitgesteld, bij gebreke waarvan de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd is.
 2. Indien in geval van verzuimcontrole, keuringen of verzuimbegeleiding activiteiten werknemers gemaakte afspraken niet nakomen of deze twee (2) werkdagen of korter tevoren annuleren, is opdrachtgever de ter zake door LIVAM in rekening te brengen kosten niettemin verschuldigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Ondanks wederzijdse inspanning van LIVAM en opdrachtgever kan LIVAM nimmer garanderen, dat een door de opdrachtgever gewenst of door LIVAM verwacht resultaat bereikt zal worden. LIVAM aanvaardt te dien aanzien dan ook geen aansprakelijkheid.
 2. LIVAM staat er voor in dat door haar verrichte werkzaamheden met de nodige deskundigheid worden verricht. Voor zover achteraf mocht komen vast te staan dat de gevonden resultaten fouten of onjuistheden vertonen, wordt elke wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van LIVAM jegens haar opdrachtgever of derden voortvloeiende uit of in verband met de opdracht beperkt tot het bedrag waarvoor LIVAM de betreffende opdracht heeft aanvaard, uitgezonderd indien deze fouten of onjuistheden te wijten is aan opzet of grove schuld van LIVAM.
 3. LIVAM is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens.
 4. LIVAM is niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden uitgevoerd door niet bij haar in dienst zijnde personeel dat op verzoek van de opdrachtgever aan LIVAM is toegevoegd.
 5. Elke aansprakelijkheid van LIVAM is uitgesloten, indien de schade, hinder, fouten, nalatigheden, verkeerde interpretaties van gegevens en dergelijke het gevolg zijn van door opdrachtgever aan haar verstrekte onjuiste informatie.
 6. LIVAM is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze het gevolg is van een niet aan LIVAM toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis jegens opdrachtgever.
 7. LIVAM is verzekerd voor schade die opdrachtgever en derden kunnen lijden ten gevolge van fouten of onjuistheden in de door haar uitgevoerde werkzaamheden.
 8. Indien de aansprakelijkheid van LIVAM niet door de verzekering is gedekt of de verzekeraar om enige reden niet tot uitbetaling overgaat, is de aansprakelijkheid van LIVAM beperkt tot een maximum van Euro 2000 per opdracht en Euro 10.000 per jaar.
 9. Opdrachtgever vrijwaart LIVAM voor alle aanspraken van derden in verband met prestaties ten aanzien waarvan deze Algemene Voorwaarden tussen opdrachtgever en LIVAM voor zover die aanspraken de in dit artikel voorziene beperkingen overschrijden.
 10. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen partijen, indien één der partijen tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, de andere partij schriftelijk in gebreke stellen, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegeven om haar verplichtingen alsnog na te komen. In geval van correcte nakoming zal geen verdere schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek kunnen worden gebaseerd.
 11. LIVAM aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de kosten en de wijze van behandeling door de curatieve sector.

Artikel 11 Overmacht

 1. LIVAM is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen, die niet aan LIVAM kunnen worden toegerekend. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan: elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van LIVAM behoort te komen.
 2. De in lid 1 hiervoor genoemde omstandigheid doet zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van oorlog, oorlogsgevaar en oproer, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, vervoer stremmingen, tekortkomingen van leveranciers van LIVAM van goederen en/of diensten, computer- of elektronica storingen, bedrijfs storing zoals brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
 3. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en of de opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden.
 4. Indien LIVAM gedurende een periode langer dan twee (2) maanden door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen is elk van de partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 12 Geheimhouding

LIVAM zal alle door opdrachtgever en zijn werknemers aan LIVAM verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst gebruiken en zal ervoor zorg dragen, dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, indien en voor zover LIVAM niet rechtens gehouden is deze informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 13 Medewerking

 1. Opdrachtgever zal in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst door LIVAM tijdig alle voor deze uitvoering noodzakelijke medewerking verlenen en inlichtingen en documentatie verstrekken.
 2. Opdrachtgever verleent de medewerkers van LIVAM toegang tot haar bedrijf en stelt die medewerkers in de gelegenheid goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de arbeidsomstandigheden door inspectie en onderzoek ter plaatse en door gesprekken met werknemers.
 3. Bij de uitvoering van de diensten in het bedrijf van opdrachtgever, zal opdrachtgever, indien LIVAM daar tijdig om verzoekt, hulppersoneel, hulp materiaal en werkruimte kosteloos ter beschikking stellen van LIVAM.
 4. Opdrachtgever is verplicht werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de arbo wetgeving en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 5. Opdrachtgever neemt op zich om de voorgeschreven ziek- en herstelmeldingsprocedures, alsmede de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid, aan werknemers als eigen verplichting op te leggen.
 6. Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor instemming van de ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan van opdrachtgever voor het aangaan van een overeenkomst met LIVAM, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 14 Doorverwijzing

 1. Doorverwijzing van werknemers naar de curatieve sector geschiedt in overleg met de werknemer, eventuele andere medische instanties en zo nodig met de verzekeringsmaatschappij. Het feit dat doorverwijzing plaatsvindt wordt aan opdrachtgever meegedeeld.
 2. De kosten van het opvragen van informatie van de behandelde sector, die nodig is voor het oordeel van de medewerker van LIVAM, zullen aan opdrachtgever als extra kosten worden doorberekend.
 3. Indien het voor het behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is dat LIVAM een expertise door derden laat verrichten, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van opdrachtgever en zullen in rekening worden gebracht.
  Opdrachtgever zal over de noodzaak van de te verrichten expertise worden geïnformeerd.

Artikel 15 Eigendom

 1. Alle door LIVAM opgestelde rapporten vallen onder het auteursrecht.
 2. Voor het, door de opdrachtgever en/of derden, openbaar maken van deze rapporten is toestemming vereist van LIVAM.
 3. Toestemming voor openbaar maken van door LIVAM opgestelde rapporten wordt geacht te zijn verleend – uiteraard voorzover de vertrouwelijkheid dit toelaat – ingeval de door CSO aan haar opdrachtgever berekende kosten integraal zijn voldaan.

Artikel 16 Dossierbeheer/Dossier inzage

 1. LIVAM zal van de werknemers die zij in het kader van de te leveren diensten onderzoekt, een dossier bijhouden.
 2. Op de persoonsgegevens die aanwezig zijn in het dossier is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 3. Naast LIVAM heeft slechts de werknemer recht op inzage in zijn dossier. Opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier verkrijgen, indien hij deze bevoegdheid ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.
 4. In geval van een gericht aanstellingsonderzoek wordt de onderzochte – van het onderzoek als eerste wenst te vernemen en of daarvan mededeling aan
  opdrachtgever mag worden gedaan. Indien de – toekomstige – werknemer opdrachtgever geen inzage in zijn dossier wil verschaffen zal opdrachtgever dit respecteren. Indien de uitslag niet aan opdrachtgever wordt medegedeeld, blijft opdrachtgever aan LIVAM de kosten van de aanstellingskeuring verschuldigd.
 5. Indien LIVAM op verzoek van de opdrachtgever en met toestemming van de betrokken medewerker dossiers overdraagt aan een andere arbodienst, is LIVAM gerechtigd aan opdrachtgever de hiermee verband houdende kosten in rekening te brengen. LIVAM is gerechtigd eerst aan overdracht mee te werken, nadat alle door opdrachtgever aan LIVAM verschuldigde bedragen, inclusief de kosten van overdracht, zijn voldaan.

Artikel 17 Beëindiging

 1. Elk der beide partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren ingeval van niet-nakoming door de wederpartij van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekende brief om de verplichtingen alsnog binnen een daarbij gestelde redelijke termijn na te komen.
 2. LIVAM is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, of indien daartoe een aanvraag is ingediend.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een periode van een (1) maand, binnen 14 dagen na de datum van een kennisgeving aan LIVAM tot verhoging van haar tarieven zoals genoemd in artikel 4.2 en 4.3.
 4. Een overeenkomst tot verzuimbegeleiding wordt aan het eind van de in de overeenkomst vastgelegde termijn geacht stilzwijgend voor een zelfde periode te zijn verlengd, behoudens schriftelijke opzegging door één der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 5. LIVAM is gerechtigd een overeenkomst tot verzuimbegeleiding met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichting te zorgen voor instemming van de ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan van opdrachtgever op grond van de geldende wet- en regelgeving voor medezeggenschap, onverminderd het recht van LIVAM schadevergoeding te vorderen.
 6. Indien de opdrachtgever in andere gevallen dan bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is de opdrachtgever gehouden om ons alle met het oog op de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Buiten de door ons gemaakte kosten zal bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever tevens een vergoeding wegens winstderving en overige uit de annulering voor ons voortvloeiende schade, met een minimum van 25% van het totale bedrag van de opdracht, verschuldigd zijn.

Artikel 18 Geschillen

 1. Alle geschillen en vorderingen welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de vestigingsplaats van de vestiging van LIVAM waaraan opdracht is verleend.
 2. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is, ook wanneer de uitvoerende diensten buiten Nederland plaatsvinden, het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Nevenvestigingen LIVAM BV

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vestigingen van LIVAM BV

Opgemaakt en ondertekend 11 Januari 2012 te Sittard.

Directie LIVAM BV.

Livam B.V., statutair gevestigd te Sittard

Kamer van Koophandel nummer: 55 64 93 43.