Preventief Medisch Onderzoek - Livam B.V.
21799
page-template-default,page,page-id-21799,,select-theme-ver-2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Verplicht conform Arbowetgeving

Uw werknemers hebben standaard een wettelijk recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), uitbreidbaar tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Wij kunnen beide onderzoeken voor U uitvoeren voor inzichten in gezondheidseffecten en knelpunten in welzijn en arbeidsomstandigheden. Wenst U meer informatie, [ninja_forms_modal_form id=5 text_link=”neem contact met ons op”], wij zijn U graag van dienst.

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek

Het Preventief Medisch Onderzoek is bedoeld voor alle werkende mensen. Dus niet alleen voor werknemers met een werkgever, maar ook voor zelfstandigen. Het is er niet enkel voor mensen actief in zwaar lichamelijk werk of werkzaam in risicovolle omstandigheden (bijvoorbeeld bij het werken met gevaarlijke stoffen) – het is voor jong en oud, met èn zonder gezondheidsklachten. Het Preventief Medisch Onderzoek richt zich ook op preventie. Voor zowel veiligheid als gezondheid.

 

Wat levert een PMO op?

 • Het stimuleert positief veiligheidsgedrag
 • Het verhoogt de (duurzame) inzetbaarheid
 • Het verlaagt verzuim en verloop
 • Het geeft inzicht in gezondheid en vitaliteit
 • Het maakt duidelijk hoe mensen energiek en scherp kunnen blijven

 

Verplicht conform de Arbowet

De Arbowet verplicht werkgevers om werknemers dit preventieve onderzoek aan te bieden. De basis voor zowel PAGO als PMO volgt uit uw Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en is conform richtlijnen uitsluitend gericht op het ontdekken van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Dat wil niet zeggen dat het PMO als verplichting enkel een last hoeft te zijn. Integendeel, het is praktisch inzetbaar voor zowel mens als bedrijf. Wenst U meer informatie voorafgaand aan te nemen stappen? Dat kan, wij helpen U graag.

Elke werknemer mag zelf bepalen of hij of zij van het aangeboden Preventief Medisch Onderzoek (PMO) gebruik maakt.

 

Vroegtijdig inzicht geeft gezonde prikkels

Hart- en vaatziekten spelen – bijvoorbeeld – een belangrijke rol in de verzuimkosten, een gegeven waarvan de verwachting is dat de impact hiervan zal blijven toenemen. Keuring op deze mogelijke risico’s is van interesse en belang voor zowel werknemer als werkgever, vroegtijdig signaleren van deze en andere risico’s is ten slotte van meer belang dan enkel als verzuimfactor.

Dit geldt ook voor signalering beroepsziekten of effecten arbeidsomstandigheden. Aan de andere kant zijn resultaten van en advies vanuit het PMO zeer bruikbaar voor mensen om hun gezondheid in perspectief te stellen.

Het sleutelwoord van het PMO is tenslotte “preventie”.

 

Waaruit bestaat het PMO?

Het eerste gedeelte van het onderzoek omvat een uitgebreide vragenlijst voor de werknemer, na afronding gevolgd door een individuele rapportage over de bevindingen. Deze worden verder toegelicht en waar geïndiceerd voorzien van persoonlijk advies en praktische tips.

Het tweede gedeelte van een Preventief Medisch Onderzoek behelst een fysiek onderzoek, de resultaten worden besproken en ook hier krijgt U concreet advies, praktische tips en een gezond perspectief.

 

Voorbeelden van mogelijke onderdelen van een Preventief Medisch Onderzoek

 • Uitgebreide vragenlijst
 • Gesprek, lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts
 • Oog onderzoek (visus)
 • Bloed onderzoek
 • Urine onderzoek
 • Lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag (biometrie)
 • ECG (hartfilmpje)
 • Ggehoor onderzoek (audiometrie)
 • Specifiek branche gericht onderzoek

Samen met U bekijken welke onderdelen relevant zijn voor uw bedrijf.

 

Vaak voorkomende misverstanden

 • PMO is alleen voor oudere werknemers.
 • Als je je gezond voelt, is meedoen aan PMO zinloos.
 • De bedrijfsarts speelt je gegevens door aan je leidinggevende.
 • Het PMO is er om de kneusjes eruit te halen en zo de productiviteit te verhogen.
 • Werknemers zijn altijd verplicht om aan een oproep voor PMO gevolg te geven(tenzij de CAO het oplegt).

 

Goed onderzoek brengt risico’s in kaart

Een PMO maakt de balans op voor gezondheid, veiligheid en productiviteit. Voor U als werknemer of zelfstandige, en in algemene zin voor het bedrijf. Hoe gezond bent U? Moet U rekening houden met risico’s vanuit arbeidsomstandigheden? Zijn er problemen die te maken hebben met het werk en invloed hebben op de gezondheid?

Er zijn strenge bepalingen ten aanzien van welke gegevens de werkgever te zien krijgt. Privacy is een integraal onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek. Toch is het PMO voor een bedrijf een uitgelezen kans om bedrijfsprocessen en bedrijfscontinuïteit onder de loep te leggen, informatie en advies te verkrijgen voor mogelijke verbeteringen – voor bedrijf èn mensen.

De inzichten die een werkgever kan verkrijgen middels een Preventief Medisch Onderzoek geven een effectief instrument voor vroegtijdig signaleren van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De kosten van een PMO vallen in verhouding tot zaken als verzuim, WIA-instroom, cumulatieve ontwikkelingen arbeidsomstandigheden e.d. in het niet.

Regelmatig de balans opmaken loont zich, voor mens en bedrijf.

Inzicht in PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor de werkgever

Bent U werkgever en zoekt U meer informatie over een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor Uw werknemers? Dan bent U hier aan het juiste adres. Heeft U na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen, neemt U gerust contact op. Wij helpen U graag.

Wettelijk verplicht

Conform Artikel 18 van de arbeidsomstandighedenwet bent U als werkgever verplicht uw werknemers periodiek een PMO aan te bieden. Maar wat houdt dat precies in?

Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) toetsen wij de gezondheid van uw medewerkers. De inhoud van het PMO hangt af van uw wensen als werkgever. Voor uw bedrijf zijn er een aantal redenen om het PMO regelmatig aan te bieden. Bijvoorbeeld vanwege verzuimpreventie, preventie van beroepsziekten en kostenbesparing.

Vrijwillige deelname PMO

Hoewel u als werkgever verplicht bent om periodiek een PMO aan te bieden, zijn werknemers niet verplicht deel te nemen. Deelname aan het PMO is vrijwillig. Aan U de taak om werknemers te informeren en het belang van het PMO uit te leggen. Wij helpen hierbij graag, verwijs Uw werknemers daarvoor naar het speciale gedeelte op deze site of neem contact op voor informatiemateriaal. Desgewenst verzorgen wij ook briefings, vraag & antwoord sessies en meer.

 

Waar zet U op in? De verplichting, of gaat U voor praktisch nut

De verplichting tot het aanbieden van een PMO kan al snel overkomen als een kostenpost en extra belasting. Het is dan ook begrijpelijk dat er bedrijven zijn die inzetten op het voldoen aan de verplichting, zonder verder te kijken naar het praktische nut. Of bijvoorbeeld in kaart te brengen wat de verwachtingen zijn bij respectievelijk mens en bedrijf. Begrijpelijk, maar het is zonde. Het PMO is immers zeer praktisch inzetbaar binnen kaders van veiligheid, gezondheid, verzuimpreventie en bedrijfsprocessen.

Toets aannames en verwachtingen aan doelen

Het aanbieden van een PMO is meer dan louter een procedureel moment. Het is geen medische keuring waar men voor certificatie doorheen gaat. Het is een momentopname waar men voor keuze- en aanpassingsgedrag mee verder gaat. Net zoals een goed draaiende onderneming meer is dan de som der delen, is praktische instrumentatie in dienst daarvan onderhevig aan hetzelfde principe.

Begin daarom altijd met het in kaart brengen van verwachtingen, vereisten en doelen. Toets hoe men aankijkt tegen het PMO, wat men verwacht en tref een gerichte balans. Wij helpen U hier graag mee. Desgewenst verzorgen wij een toegespitste briefing voorafgaand aan beslissingen en te nemen stappen. Dat kan voor Uw P&O, de ondernemingsraad maar ook voor de directie. Wij kunnen U ook voorzien van heldere informatie bruikbaar voor interne besprekingen, briefings of participatiecampagnes op de werkvloer.

Investeer in communicatie en informatie

Het samenstellen van een PMO is een zaak van balans tussen verwachtingen en doelen van bedrijf en mens. Een PMO bestaat altijd uit een basisonderzoek. Dit kan uitgebreid worden met modules, het is ook mogelijk om het toe te spitsen op specifieke vragen of doelen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor kantoormedewerkers een Beeldschermonderzoek als module toe te voegen. Tevens kan voor mensen in het veld een bloed- of urineproef ingezet worden voor inventarisatie risico’s beroepsziekten. Stress is altijd een factor in menselijke dynamiek, dat kan in kaart gebracht worden voor zowel oorzaken als factoren. Allemaal zaken waar een bedrijf net zo goed mee aan de slag kan als de mensen zelf.

Bouw op balans van mens en bedrijf

Net zoals een bedrijf doelstellingen en verwachtingen heeft kent de mens die ook. Het is altijd van groot belang om met goede communicatie in kaart te brengen hoe men tegen een PMO aankijkt. Is het een fitheidstest? Een gezondheidstoets? Is de inzet een health-check, of is het meer iets voor mensen achter het bureau? Zet de werkgever in op de basis, of zijn er meer opties beschikbaar? Is er vrees dat de werkgever het inzet om zwakke schakels er uit te halen? Goede informatie en overleg is van essentieel belang om een goed begin te maken met een PMO. Goede vragen vormen het begin.

PMO subsidie, kan dat?

Daar zijn mogelijkheden voor. Uw P&O kan U hierover inlichten. Let op voorwaarden en beschikbaarheid.

 

Verzuimbeleid & preventie

Verzuim en uitval binnen uw bedrijf is een vervelende en vaak kostbare zaak. Met een productieve focus op preventie in Uw verzuimbeleid kunt U veel leed en geld besparen. Een PMO voorziet in een uitermate sterke focus op preventie. Een belangrijke reden om als werkgever periodiek een PMO aan Uw werknemers aan te bieden.

PMO geeft inzicht in risico’s

Het PMO maakt eigenlijk de balans voor uw bedrijf op. Hoe gezond zijn uw medewerkers? Zijn er problemen voortvloeiend uit arbeidsomstandigheden of arbeidsmiddelen die invloed hebben op de gezondheid (met als risico beroepsziekten)? Eent PMO is een uitgelezen mogelijkheid om dit op tijd in kaart te brengen. Zo kan U als werkgever actie ondernemen, ten bate van gezondheid (en vaak veiligheid) van Uw werknemers, en voor behartiging van bedrijfsprocessen en -productiviteit. Natuurlijk krijgen de werknemers zelf ook concrete adviezen omtrent hun leefstijl en werkwijze.

PMO als instrument voor verzuimbeleid

Met het PMO heeft U iets in handen, waar u echt iets mee kunt. Problemen en risico’s die naar voren komen raken het bedrijf en arbeidsprocessen. Wanneer U niets doet, kan verzuim van werknemers het gevolg zijn. Belangrijker nog, kosten van verzuim over tijd nemen enkel toe. Middels het op tijd signaleren van gezondheid- en arbeidsrisico’s kunt U preventief maatregelen nemen en verzuim reduceren. Zo zorgt U ook voor lagere WIA-instroom.

Minder verzuim, lagere kosten

Het reduceren van verzuim en instroom in de WIA is van groot belang voor bedrijfscontinuïteit. Niet enkel omdat het voor zowel de werknemer als bedrijf vervelend is, maar verzuim kost namelijk veel geld. Het verzuim reduceren en WIA-instroom voorkomen, leidt tot kostenbesparing voor uw bedrijf. Naar verhouding vallen de kosten van een PMO in het niet -een extra reden dus om regelmatig de balans op te maken met inzet van een PMO.

 

Preventie beroepsziekten

Er zijn allerlei ziekten, die gerelateerd zijn aan werkomstandigheden en/of uitvoering van werkzaamheden. Gekend als beroepsziekten is het goed mogelijk deze op te sporen, met als resultaat het faciliteren van preventie.

Wat zijn beroepsziekten?

In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 30.000 nieuwe gedupeerden van deze beroepsziekten. Mensen die ziek zijn ten gevolge van belasting in hoofdzaak het gevolg van het werk of de arbeidsomstandigheden. Deze beroepsziekten kunnen specifiek in een bepaalde branche of functie voorkomen, vanwege de arbeidsomstandigheden. Denk hierbij aan de zogeheten schildersziekte, het prikaccident of snijongeluk in de zorg of gehoorschade in een fabriek. Psychische aandoeningen door stress of impact van het werk zijn een ander voorbeeld.

Beroepsziekten

Deze beroepsziekten hebben nare gevolgen voor werknemers en werkgevers. Daarom is preventie van beroepsziekten van groot belang. Het PMO is een uitstekend instrument om de gezondheid en de risico’s op de werkvloer te monitoren. Zo kunt u op tijd ingrijpen en beroepsziekten voorkomen. Resultaat: minder verzuim, minder uitval, een gezond werkklimaat en kostenbesparing.

PMO en Uw sector of branche

In een PMO kunnen wij de gegevens van alle werknemers samenvoegen in een managementrapportage. Op verzoek maken we groepsoverzichten, vooral van de resultaten van de vragenlijsten. Welke klachten komen veel voor, bij welk type werk, op welke afdeling of locatie? Hoe verhouden zich klachten of observaties tot trends en statistiek elders in Uw eigen branche? Dit soort gegevensvergelijkingen bieden steun bij de preventie van beroepsziekten.

 

Inhoud PMO

De inhoud van een Preventief Medisch Onderzoek wordt door U en ons in overleg bepaald. Wij bieden U altijd een basis PMO aan tegen een scherp tarief, dit kan uitgebreid worden afhankelijk van factoren als wensen, budget, arbeidsomstandigheden, commerciële sector. U kan kiezen uit een groot aantal modules zodat het PMO precies aansluit bij Uw behoeften en doelen.

De inhoud van het PMO hangt af van de intrinsieke balans in keuzes, wensen en verwachtingen van werkgever, onderneming en medewerkers. Onze arts kijkt tijdens het PMO naar een aantal belangrijke punten. Dit op basis van een ingevulde vragenlijst, een gesprek met de arts en diverse lichamelijke onderzoeken. U neemt altijd het PMO basispakket af en kiest eventueel extra PMO modules. De volgende zaken zijn in ieder geval onderdeel van het PMO:

Medische zaken:

 • Gesprek met de arts
 • Bloeddruk
 • Gewicht en vetpercentage
 • Visustest (gezichtsvermogen)
 • Longfunctietest
 • Nierfunctie, suikergehalte en bloed uit urine
 • Familiaire belasting

Psychische zaken, werkgerelateerd:

 • Stress
 • Vitaliteit
 • Motivatie
 • Persoonlijkheid

Leefstijl:

 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Sport/beweging
 • Voeding
 • Ontspanning

Er kunnen aanpassingen gemaakt worden op het basisonderzoek. Dit doen wij echter enkel binnen de kaders van Arbowetgeving en de Richtlijnen Preventief Medisch Onderzoek. Wij wijzen U graag op de mogelijkheden en het belang van een bloedonderzoek. Tevens zijn wij U graag van dienst om vooraf toetsingen uit te voeren om tot nuttige inzet van het PMO te komen – voor mens en bedrijf.

 

PMO Basispakket

 • Medische vragenlijst (o.a. familiegeschiedenis, leefstijl, mobiliteit)
 • Biometrie (lengte, gewicht, BMI)
 • Bloeddruk
 • Urineonderzoek (glucose, eiwit, bloed)
 • Longfunctietest (peakflow)
 • Oogtest (visustest)
 • Persoonlijk medisch rapport voor de werknemer

Let er op dat de basisonderzoeken zogeheten Kort Gerichte Onderzoeken zijn conform de Richtlijnen Preventief Medisch Onderzoek. Deze zijn efficiënt en doelgericht. Ze voorzien de arts van meetmomenten om observaties, inschatting en eventueel verwijzingen te maken.

Extra modules voorzien in mogelijkheden voor uitbreiding en verdieping, gericht op nuttig gebruik van de resultaten van het PMO door zowel mens als bedrijf. Wenst U hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Een goede basis is altijd nodig om op te staan. Praktische bouwstenen zijn nuttig om mee te bouwen.

 

Uitvoering PMO

Het organiseren van een PMO hoeft geen gecompliceerde klus te zijn. Wij proberen U zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Is het organiseren van een PMO veel werk? Bij ons niet. Wij proberen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. U kunt heel simpel een excel bestand met de gegevens van uw werknemers aanleveren en wij sturen via de email een uitnodiging aan werknemers om aan het PMO deel te nemen. We inventariseren hoeveel mensen interesse hebben in het PMO en sturen vervolgens ook emails om de afspraak te bevestigen.

PMO Projectmanagement

De organisatie rondom een PMO kost u veel tijd en energie. Gezien uw tijd en energie in deze tijd erg kostbaar zijn bieden we u een helpende hand door de volgende stappen uit handen te nemen:

 • Het voorzien in documentatie over het PMO. Wij verstrekken U heldere informatie over elk aspect van het onderzoek.
 • Het versturen van uitnodigingen voor deelname. Wij e-mailen Uw werknemers met de vraag of hij of zij wil meedoen aan het PMO.
 • Het inventariseren en inzichtelijk maken van deelname. Wij houden bij wie meedoet.
 • Het inplannen van afspraken voor deelname.

Wat als iemand geen email heeft?

Als een werknemer geen email adres heeft dan verloopt communicatie via de werkgever. Wij voorzien deze van alle vereiste documentatie en informatie, de werkgever verstrekt dit vervolgens aan de werknemer, overhandigt de medische vragenlijst(en) en verzorgt het inplannen van een afspraak.

Uitnodiging en afspraakbevestiging

We hebben complete documentatie- en informatiepakketten met standaard teksten voor uitnodigingen en bevestigingen voor werknemers. U kunt inzage krijgen in deze pakketten en templates met de mogelijkheid om tekstuele wijzigingen door te voeren. Bij de email met de uitnodiging kunnen werknemers aangeven of ze wel of niet willen meedoen aan het PMO, hun deelname is immers vrijwillig.

Het bedrijf voorziet in een vastgestelde optie voor afspraken, afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit een dag zijn, meerdere dagen of dagdelen. Wanneer iemand een afspraak wilt verzetten dan dient men dit onderling, eventueel met ondersteuning eigen HR/PO te regelen. Het verzetten van afspraken valt derhalve niet onder het PMO projectmanagement.

Wat moet U verder nog doen voor het PMO?

 • Voor de uitvoering van het PMO zijn de volgende zaken vereist:
 • Excel bestand met de NAW gegevens van werknemers (naam, geboortedatum, geslacht, telefoon, email).
 • Interne communicatie aan Uw werknemers dat wij contact zullen opnemen voor het PMO.
 • Het beschikbaar stellen van een stille, schone en afsluitbare ruimte (of meerdere, afhankelijk van volume van deelname) voor het uitvoeren van het PMO.
 • Het faciliteren van een of meerdere dagen of dagdelen voor uitvoering van het PMO met Uw werknemers.

De kosten van het PMO projectmanagement

Deze bedragen 10% van het offertebedrag.

 

PMO kosten

Het aanbieden van een PMO aan uw werknemers heeft allerlei voordelen voor Uw bedrijf én Uw werknemers. Daarnaast is het ook nog eens verplicht vanuit de Arbowet. Naast kwaliteit in planning, communicatie en uitvoering is een scherp tarief belangrijk bij het afnemen van een PMO voor Uw  werknemers.

Wij bieden U en Uw werknemers graag een goed onderzoek aan, voor een heldere prijs met uitmuntende dienstverlening.

Inzicht in PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor de werknemer

Bent U werknemer en zoekt U meer informatie over een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) van Uw werkgever? Dan bent U hier aan het juiste adres.

De werkgever is verplicht een PMO aan te bieden

Er is wel eens onduidelijkheid over de verplichtingen rondom het PMO. Conform Artikel 18 van de Wet Arbeidsomstandigheden dient de werkgever de werknemer in staat te stellen een onderzoek te ondergaan, er op gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Gratis Health-check?

U kan een goed uitgewerkt PMO heel goed gebruiken als een gratis health-check, maar dan bij U in het bedrijf en betaald door de werkgever. Let er echter op dat het PMO modulair is. Uw werkgever kiest de invulling, interne communicatie – bijvoorbeeld middels Uw ondernemingsraad – is daarom essentieel onderdeel van voorbereiding.

Het onderzoek is een goede toets voor Uw productiviteit onder Uw arbeidsomstandigheden. Ook is het een nuttig moment voor advies over Uw keuzes ten aanzien van werk, leefstijl en gezondheid. Er is geen verplichting om deel te nemen (tenzij het PMO onderdeel is van arbeidsspecifieke keuringen), maar waarom zou u niet meedoen? Het is tijdens werktijd, bij U in het bedrijf en het is gratis. U krijgt meer inzicht in Uw gezondheid, veiligheid en perspectief.

Het PMO biedt U als werknemer een aantal voordelen. Zie het PMO als een momentopname om meer inzicht te krijgen in gezondheid en de risico’s die U (vaak onvermoed) loopt.

Het PMO is net als een check-up of health-check een onderzoek op het gebied van gezondheid, heeft echter daarnaast een arbeidsgerichte focus. Denk aan veiligheid, arbeidsomstandigheden en dergelijke. Het aanbod van health-checks groot, U kan het met gemak zelf regelen. Het PMO is echter een gericht onderzoek dat de werkgever voor U regelt, bij U op het werk. Uw werkgever geeft hiermee aandacht aan Uw gezondheid – voor hem een verplichting, voor U een nuttig en gratis instrument.

Een uitgelezen kans om deel te nemen en gezondheidsadvies te krijgen. Dat kan een kort moment van inzicht zijn, of een meer uitgebreid overzicht. Dat is afhankelijk van de invulling van het PMO, daarom is goed intern overleg van groot belang.

U krijgt hoe dan ook altijd advies en inzicht, maar het loont zich om de invulling van het PMO in het bedrijf te bespreken. Het gaat tenslotte om Uw gezondheid, en we mogen niet vergeten dat Uw werkgever een goed ingevuld PMO heel praktisch kan inzetten. Bijvoorbeeld voor verbetering arbeidsomstandigheden, het opvangen van signalen en zo meer.

Resultaten van het PMO

De uitkomst van het gratis gezondheidsonderzoek krijgt U toegezonden in een gesloten envelop geleverd aan Uw werkgever. Deze draagt zorg voor levering middels de interne post. Uw werkgever krijgt geen inzage in de medische rapporten i.v.m. de medische geheimhouding van onze artsen. Enkel U krijgt een persoonlijk gezondheidsadvies en een beeld van de risico’s die U loopt. Vervolgens kunt U zelf stappen nemen om na deze gratis health-check eventueel verdere stappen te ondernemen.

 

PMO en geheimhouding

Onze artsen zijn vanzelfsprekend gebonden aan het zogeheten medisch beroepsgeheim. Zij verstrekken nooit Uw medische gegevens aan Uw werkgever, verzekeraar en/of huisarts. Het zijn Uw gegevens. De uitkomst van de persoonlijke rapportage met de resultaten van het PMO zijn enkel voor U.

Het PMO is een mooi aanbod van Uw werkgever om Uw gezondheid te laten checken. Eventuele risico’s kunt U hiermee preventief opsporen. Maar hoe staat het met Uw privacy als U meedoet? Uw gezondheid is immers Uw eigen zaak – niemand kan U verplichten om Uw werkgever daar bij te betrekken.Wij voorzien uiteraard in strikte geheimhouding omtrent het PMO.

Het beroepsgeheim

Het PMO wordt altijd door een erkende arts afgenomen. Het wordt uitgevoerd bij Uw bedrijf in een stille, schone en afsluitbare ruimte die privacy biedt. Zoals bekend heeft een arts een beroepsgeheim, alles wat U met de arts bespreekt blijft tussen U en de arts.

De persoonlijke rapportage

Met de resultaten van de ingevulde vragenlijst(en) en de geselecteerde medische onderzoeken stelt de arts een medische rapportage op. Deze rapportage bevat de uitslagen van de onderzoeken en richt zich op het aan het licht brengen van gezondheidsproblemen. Ook krijgt U advies over Uw huidige gezondheidstoestand. Het rapport is voor U persoonlijk, de werkgever krijgt het rapport niet te zien. Uiteraard kan het handig zijn dat U sommige uitslagen aan Uw werkgever meldt of samen actie onderneemt. Dit is echter Uw eigen keuze.

Uw werkgever en het PMO

Natuurlijk biedt Uw werkgever U het PMO aan om te achterhalen of het werk gezondheids- of veiligheidsrisico’s oplevert. Daarom stelt de arts een globale groepsanalyse op voor het bedrijf. Hierin geldt wederom geheimhouding. Er worden geen personen aangeduid, gegevens worden geanonimiseerd, er wordt slechts algemeen gesproken over risico’s en percentages. Zo krijgt de werkgever toch een beeld en blijft Uw anonimiteit gewaarborgd. Om deze reden bieden we de groepsanalyse alleen aan bij minimale deelname van 20 personen.

 

PMO en gezondheidsadvies

Deelname aan een PMO op Uw werk geeft persoonlijk gezondheidsadvies van een erkende arts. Het aanbod van Uw werkgever om mee te doen aan het Preventief Medisch Onderzoek voorziet in een aantal belangrijke doelen. Dat neemt niet weg dat het voor U als werknemer zeker een goed idee is om mee te doen. Uw privacy is gewaarborgd, en het gaat immers om Uw gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Voor nu, en perspectief op de toekomst.

Deelname is altijd vrijwillig. Een paar goede redenen om mee te doen aan het PMO:

 • Op tijd opsporen van gezondheidsrisico’s
 • Verkrijg inzicht in leef- en werkomstandigheden en de relaties ten aanzien van Uw gezondheid
 • Ontvang advies en onderneem actie
 • Voorkomen van verzuim en uitval
 • Krijg gratis een gesprek met een arts
 • Geef uw gezondheid aandacht; het is uw belangrijkste bezit!
 • U krijgt een persoonlijk medisch rapport

Welke risico’s kan een PMO opsporen?

Het PMO is erop gericht risico’s op te sporen die verband houden met arbeid en gezondheid. Afhankelijk van de inhoud van Uw PMO (Uw werkgever maakt een keuze uit modules, U kunt dit bespreken met uw ondernemingsraad voor overleg ten aanzien van keuzes), kunt U concreet denken aan de volgende risico’s:

 • Overgewicht
 • Hart- en vaatziekten
 • Suikerziekte
 • Bloedarmoede
 • Nierafwijkingen
 • Lever- en schildklierafwijkingen
 • Gehoorafwijkingen

Specifieke klachten dient U met de arts te bespreken.

Welke onderzoeken kunnen deel uit maken van het PMO?

Afhankelijk van de keuze van Uw werkgever en het soort werk dat U doet, is het PMO uitgebreid of standaard. We geven hier aan wat de basis van het PMO altijd inhoudt:

 • Medische vragenlijst
 • Biometrie (lengte, gewicht, BMI)
 • Vetpercentage
 • Bloeddruk
 • Urineonderzoek (glucose, eiwit, bloed)
 • Longfunctietest (peakflow)
 • Oogtest (visustest)
 • Persoonlijk medisch rapport voor de werknemer

Zowel de onderzoeken als de medische rapportage vallen onder strikte geheimhouding.

PMO basisonderzoek

Elk Preventief Medisch Onderzoek is modulair opgebouwd. Het fundament is het basispakket, afhankelijk van wensen, omstandigheden en budget kunt U uit een veelvoud aan opties kiezen om tot diepere inzichten te komen, of specifieke focus te leggen op gewenste aandachtsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden zoals werken met geluidsoverlast of blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Het basispakket voldoet aan de eisen van RI&E (de Risico Inventarisatie & Evaluatie). De inhoud van het PMO basisonderzoek is conform alle wettelijke vereisten en voorschriften Inspectie van de Gezondheidszorg. Door het basispakket uit te breiden met modules kunt U het PMO zo uitgebreid of doelgericht maken als U wenst.

PMO basispakket

Elk PMO omvat in ieder geval uit het basisonderzoek, bestaande uit:

 • Persoonlijk medisch rapport voor de werknemer
 • Visus (oogonderzoek)
 • Spirometrie (longfunctie, peakflow)
 • Biometrie (bloeddruk, lengte, gewicht)
 • Medische vragenlijst (leefstijl, voeding, sport, familiegeschiedenis)

Het PMO basisonderzoek kunt u uitbreiden met extra PMO modules. Deze kunnen niet zonder het basispakket worden afgenomen.

 

Resultaten van het basisonderzoek

Als richtlijn geldt dat ongeveer 2 tot 4 weken na uitvoering de medewerkers een persoonlijk medisch rapport ontvangen met overzichten van uitslagen en persoonlijk advies. De rapportage wordt aangeleverd in een verzegelde enveloppe: geheimhouding is immers een wettelijk vereiste. Daarnaast is privacy een grote factor, net als vertrouwen. Het is een essentieel vereiste om tot productieve en praktische inzichten te komen voor zowel mens als bedrijf. Bent U werkgever? Dan kunt U een groepsanalyse van het PMO aanvragen bij deelname van meer dan 20 werknemers.

 

Regelmatig de balans opmaken loont zich. Voor mens en bedrijf

Een PMO maakt de balans op voor gezondheid, veiligheid en productiviteit. Voor U als werknemer of zelfstandige, en in algemene zin voor het bedrijf. Hoe gezond bent U? Moet U rekening houden met risico’s vanuit arbeidsomstandigheden? Zijn er problemen die te maken hebben met het werk en invloed hebben op de gezondheid? hoe hou ik mijn mensen en mijzelf energiek en scherp? Kan ik verzuim voor zijn? Kunnen we uitval voorkomen door inzicht in effecten van keuze- en werkgedrag?

PMO en geheimhouding

Regelmatig de balans opmaken loont zich, voor mens en bedrijf. Elke werknemer heeft standaard een wettelijk recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), uitbreidbaar tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Dat is niet enkel handig om inzicht te krijgen in arbeidsomstandigheden en risico’s, maar het is ook nuttig voor perspectief op eigen gezondheid. Maar hoe zit het met geheimhouding als het onderzoek wordt aangeboden door de werkgever? Hoe staat het met Uw privacy? Geheimhouding bij PMO is een fundamenteel vereiste voor goede uitvoering en nuttige opvolging. Voor mens en bedrijf.

Uw gezondheid is immers zaak van U zelf en Uw naasten. Niemand kan U verplichten Uw werkgever hier bij te betrekken.

Beroepsgeheim

Het PMO wordt altijd door een erkende arts afgenomen en uitgevoerd op een locatie met voorzieningen voor privacy. Wat U met de arts bespreekt blijft strikt tussen U en de arts. Het beroepsgeheim is heilig.

 

Persoonlijk Medisch Rapport

De bevindingen van het PMO, het resultaat van vragenlijst, gesprek en onderzoek(en), worden in een medisch rapport door de arts gezet. Deze rapportage omvat de uitslagen van de voor het PMO gekozen onderzoeken (modules). Dit gaat vergezeld van advies over Uw gezondheidstoestand en – indien van toepassing – bevat observaties en/of aanbevelingen ten aanzien van gezondheidsproblemen of risico’s.

Deze rapportage is voor U alleen. U krijgt het persoonlijk toegestuurd in een gesloten enveloppe, het wordt niet gedeeld met de werkgever. Het kan uiteraard handig zijn om op onderdelen melding te maken aan Uw werkgever om samen actie te ondernemen: denk bijvoorbeeld aan bedrijfsinitiatieven voor het stoppen met roken (samen gaat dat altijd beter dan alleen), of observaties gerelateerd aan arbeidsomstandigheden, hulpmiddelen en eventuele verbetering daarvan. Dit is echter Uw eigen keuze.

 

PMO en Uw werkgever

Uw werkgever kent dan wel de verplichting om het PMO aan te bieden, het is echter niet enkel dat. Ook voor een werkgever geeft het PMO nuttige instrumentatie. Niet gericht op het individu, wel gericht op arbeidsomstandigheden, gezondheidsrisico’s, inventarisaties voor mogelijke verbeteringen en zo meer. Wanneer een managementrapportage onderdeel is van het uitgevoerde PMO dan zijn dit de aandachtsvelden voor het bedrijf. De arts stelt hierin globale groepsanalyses en omgevingsobservaties in op, voorzien van advies en opties voor beleid.

Geheimhouding is ook hierin integraal onderdeel van zowel uitvoering als rapportage. Er worden geen personen genoemd of aangeduid. Er wordt in algemene zin gesproken over risico’s en percentages. Zo krijgt het bedrijf goede inzichten en blijft Uw anonimiteit gewaarborgd.

Geheimhouding, privacy en anonimiteit zijn essentieel voor een goede uitvoering van het PMO, en voor de juiste opvolging. Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben. In zichzelf, elkaar, hun omgeving – dit is de basis voor nuttige inzichten. Voor mens en bedrijf. Om deze reden worden groepsanalyses ook enkel aangeboden bij minimale deelname van 20 personen om statistisch herleiden te voorkomen.

PMO subsidie? Ja, er zijn mogelijkheden

Binnen de kaders van het programma Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2020) kunnen bedrijven aanspraak maken op ESF subsidie om personeel langer, gezonder en productief op de arbeidsmarkt te houden. Dit programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt behartigd door het Agentschap SZW.

Binnen Uw organisatie en bedrijf kan Uw P&O hier altijd in detail over informeren. PMO subsidie kan dus tot de mogelijkheden behoren, maar let goed op beschikbaarheid, voorwaarden en gebruik van advies ter voorbereiding van het aanbieden van een PMO.

Is dit een doorlopende mogelijkheid?

Nee, zoals de meeste stimuleringsprogramma’s is ook dit onderhevig aan beschikbaarheid en toetsing. Een programma kan actief zijn, echter enkel aanvragen verwerken in specifieke periodes. Het kan ook voorkomen dat een programma tijdelijk geen status heeft (er worden dan geen aanvragen geaccepteerd). Uw P&O houdt de vinger aan de pols van mogelijkheden en kan U adviseren over factoren van planning, invulling en meer. Bent U voornemens om een PMO aan te bieden aan Uw medewerkers? Laat dan voorafgaand aan te nemen stappen controleren welke opties er zijn in deze.

 

Wat moet ik doen om van ESF subsidie gebruik te kunnen maken?

De eerste stap om aanspraak te maken op dergelijke subsidiëring is door een aanvraag te starten bij het Agentschap SZW. Let op: U zal een account moeten hebben / aanmaken op het portaal.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een project mag maximaal 10 maanden duren vanaf de datum beschikking subsidieverlening.
 • De registratie dient altijd op naam van de organisatie te staan waar de medewerkers waarop het project gericht is in dienst zijn. Het is dus niet mogelijk dat het adviesbureau zich registreert.
 • Binnen vier weken na afloop van de projectperiode dient u een einddeclaratie in via het Subsidieportaal.
 • Als U minder dan € 12.000 (exclusief btw) aan subsidiabele kosten heeft gemaakt (of overblijft na controle van de einddeclaratie) ontvangt U geen subsidie.
 • U bent verplicht mee te werken aan een vast aantal georganiseerde publicitaire- en voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers van projecten en het grote publiek.

Er zijn dus strikte condities voor planning en uitvoering gesteld. Laat dus goed uitwerken of U aan de voorwaarden voldoet, om teleurstellingen te voorkomen. De verplichting om medewerking te verlenen aan publicitaire- en voorlichtingsactiviteiten kunt U natuurlijk altijd slim gebruiken ter ondersteuning van bedrijfsidentiteit, marketing en werving.

Aanvraagcriteria

PMO subsidie aanvragen voor projecten die gebruik willen maken van ESF subsidie moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende doelen:

 • Maken van een bedrijfs- of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
 • Bevorderen van gezond en veilig werken
 • Bevorderen van een leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk in dialoog met de medewerkers
 • Stimuleren van interne en externe mobiliteit
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur
 • Invoeren van arbeidstijdenmanagement

Voor het aanbieden van een PMO, alsmede het instigeren van gelieerde bedrijfsprogramma’s (bijvoorbeeld vitaliteit, functiebepalingen, arbeidsomstandigheden e.d.) zijn er mogelijkheden. Vraag Uw P&O voor een overzicht van opties. Indien U intern deze mogelijkheden niet heeft kunnen wij U ondersteunen in de functie van adviseur. U kunt natuurlijk ook gebruiken maken van een eigen bestaande relatie.

 

Keuze en kosten van advies

U bent vrij in Uw keuze van adviseur. Wel moet de deskundigheid van deze adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid worden aangetoond. In de meeste gevallen gebeurt dit door het aanleveren van drie referenties van verschillende opdrachtgevers. Onder een adviseur wordt verstaan een persoon (kerndeskundige), niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Let er op dat er beperkingen binnen de kaders van de ESF-regeling ten aanzien van de subsidiabele kosten van de adviseur. In deze regeling is vastgelegd dat alleen de kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies subsidiabel zijn. De PMO subsidie is primair gericht op aanbieden en uitvoering, de adviesfunctie vereist binnen het ESF programma een eigen investering.

 

Meer informatie ESF subsidie

Heeft U specifieke vragen ten aanzien van het ESF programma en subsidie? Neem dan contact op met het Agentschap SZW. Zij kunnen U van alle informatie voorzien, en met goed contact is het tevens makkelijk om op de hoogte te blijven van wanneer U gebruik kunt maken van subsidies.

Agentschap SZW
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 315 2340