Privacy Beleid

Uw gegevens

Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. Ook bij onderzoeken en maatregelen in het kader van preventie is het verzamelen en uitwisselen van gegevens van groot belang. Livam B.V. is zich dan ook zeer bewust van de complexiteit van wet- en regelgeving, alsmede de praktische uitwerkingen van dag tot dag, de relatie met en tussen de belangen van werknemers, werkgevers en verzekeraars is cruciaal.

Privacy gewaarborgd

Livam B.V. is er voor werknemers, werkgevers en verzekeraars. Wij ondersteunen alle partijen bij het voeren van een gezond en verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. In een verzuimproces koppelen wij nooit inhoudelijke informatie aan een werkgever terug over een gesprek tussen werknemer en een professional. We informeren de werkgever – binnen de bestaande wetgeving – wel over wat een werknemer wel en niet meer kan, of er passend werk kan worden verricht en hoe lang het herstel naar verwachting duurt Maar ook of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen en wat er mogelijk is om gezonder, beter en prettiger productief te zijn.

Privacy is hierbij niet enkel navolgend aan wet- en regelgeving, het is van essentieel belang en dus integraal onderdeel van onze kwaliteit van dienstverlening, protocollen en procedures. Wij zorgen er dan ook altijd voor dat de privacy over de gehele linie – werknemers, werkgevers en verzekeraars – goed gewaarborgd is. Wij zien er nauwkeurig op toe dat alle verwerkte gegevens optimaal beschermd worden tegen onbevoegden.

Certificatie

Livam B.V. is in het bezit van het ‘Certificaat arbodiensten’, dit certificaat wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende eisen om zijn deskundigheid te garanderen. De eisen daarvoor zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Certificering vindt plaats op basis van de Regeling Certificering Arbodiensten. Certificering vindt plaats door een gecertificeerde instelling Op basis van de Regeling Certificering Arbodiensten vindt certificering plaats door een onafhankelijke instelling, bevoegd verklaard door de Raad voor de Accreditatie als certificerende instelling. Daarnaast is Livam B.V. ook ISO-9001 gecertificeerd. Optioneel voor Arbodiensten, een keuze van belang.

Welke informatie voor wie?

Het NVAB en OVAL hebben een folder uitgebracht waarin concreet wordt uitgelegd welke informatie voor werkgever en werknemer beschikbaar is en wat de rol is van bijvoorbeeld de bedrijfsarts.

Eed en geheimhoudingsplicht

In ons privacyreglement staat precies beschreven wie welke gegevens mag inzien, hoe lang ze bewaard worden en hoe we voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen bekijken. Aanvullend op de Eed van Hippocrates die iedere arts aflegt, is in de CAO de geheimhoudingsplicht vastgelegd. Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te waarborgen, worden onze professionals (intern) opgeleid.

Automatisering

Voor een optimale bescherming van de persoonsgegevens hebben we voor onze automatisering en ICT diverse maatregelen genomen: de ICT-omgeving van Livam B.V. is geplaatst in een veilige datacenter omgeving (ISO-27001 gecertificeerd) waar toegang tot de ICT-omgeving strikt beperkt is tot beveiligde VPN tunnels en waar verwerking en opslag van gegevens niet enkel in redundantie beveiligd maar ook gescheiden zijn. Daarnaast maakt Livam B.V. gebruik van SSL-certificaten ter beveiliging van websites, portals en applicaties.

Wilt U meer weten of een offerte aanvragen? Neem contact met ons op!

privacy_statement_29-06-2018