Verzuim – beleid, beheer en begeleiding

Voorkomen is beter dan genezen

Een gezonde bedrijfsvoering bestaat uit meer dan actieve verzuimbegeleiding en -beheersing. Positieve, energieke en betrokken werknemers zijn van cruciaal belang. Deze mensen hebben meer plezier, leveren betere prestaties en hebben minder vaak verzuim. Als ze een keer ziek zijn, herstellen ze sneller en zijn ze sneller aan de slag. Wenst U meer informatie, [ninja_forms_modal_form id=5 text_link=”neem contact met ons op”], wij zijn U graag van dienst.

Verzuim verlagen en voorkomen

Gedreven door vakmanschap begeleiden wij werknemers en werkgevers, terug naar het werk en vooruit naar het signaleren en voorkomen van verzuim. De eerste insteek daarbij is het richten op het voorkomen van herhaling, voor werknemer èn werkgever.

Twee essentiële pijlers van expertise

Onze bedrijfsartsen, bijgestaan door arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, bieden een uitgesproken en daarmee adequate aanpak bij de re-integratie van werknemers.

Onze consultants – experts op het gebied van milieu & veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde – ondersteunen werkgevers in het creëren van condities voor werknemers om optimaal te kunnen functioneren in een organisatie, waardoor we verzuim voorkomen.

Voorkom sancties Wet Poortwachter

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter, oordeelt het UWV (de ‘poortwachter’) bij de aanvraag van een WIA-uitkering van een werknemer over de inspanningen en de resultaten van een re-integratietraject. Met andere woorden: hebben werkgever èn werknemer er echt alles aangedaan om de uitkeringsaanvraag te voorkomen? Wanneer u als werkgever onvoldoende heeft gedaan, moet de werkgever immers het loon van de werknemer een jaar langer doorbetalen.

Voorkom sancties en laat ons de verzuimcoördinatie uitvoeren. Dit doen wij door:

  • Een plan van aanpak op te stellen
  • Alle benodigde acties uit dit plan van aanpak te coördineren
  • Een re-integratiedossier op te bouwen, te bewaken én alle re-integratieacties te coördineren
  • Het casemanagement uit te voeren
  • Uit te zoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn

Beleid, beheer, begeleiding

Volgens de wet verbetering Poortwachter dient u zelf zorg te dragen voor re-integratie van uw werknemer(s), indien deze wegens ziekte en/of gebrek uitvallen. Dit vergt veel inspanningen van vele partijen: Directie, Management, P&O, leidinggevende(n) en/of werknemer(s).

Als iemand uitvalt zal de eerste prioriteit meestal gericht zijn op de continuïteit van de onderneming. Een verzuimende medewerker hoeft echter niet enkel een last te zijn, maar kan ook zinvol ingezet worden, bijvoorbeeld middels vervangend of lichter werk.

Indien een verzuimende medewerker niet meer terug kan keren in zijn eigen functie (spoor 1), is het van belang om te onderzoeken welke mogelijkheden er in het eigen bedrijf zijn om de medewerker te re-integreren. Hiertoe dient door de bedrijfsarts een belastbaarheid onderzoek uitgevoerd te worden en zo nodig dit te vertalen in de zogenaamde “Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Aan de hand van deze lijst kan door uzelf of middels ondersteuning van een arbeidsdeskundige dit vraagstuk opgelost worden.

Indien na adequaat onderzoek vervolgens blijkt dat er geen mogelijkheden binnen uw onderneming zijn voor re-integratie van de verzuimende medewerker, dient het zo genoemde spoor 2 traject opgestart te worden, oftewel het re-integreren van uw medewerker buiten uw onderneming. In de meest voorkomende gevallen wordt dan een re-integratie bedrijf ingeschakeld die met uw medewerker aan de slag gaat om een passende functie buiten het bedrijf te vinden. Ook hiervoor is een door de bedrijfsarts opgesteld belastbaarheid onderzoek nodig.

Indien er medische geen veranderingen zijn, kan het onderzoek en de FML uit spoor 1 traject gebruikt worden. Het opstellen van een belastbaarheid onderzoek en een FML hoort tot de basisvaardigheden van de bedrijfsartsen van Livam B.V. en kan door Livam B.V. uitgevoerd worden.

Verder is van belang of uw medewerker de arbeidsgehandicapte status toekomt (AGH-status). Hiertoe dient een toets op basis van de actuele wet- en regelgeving wel of niet kan worden toegekend. Door intensieve samenwerking met arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen van Livam B.V. deze toets ook voor u uitvoeren. Tevens worden de artsen van Livam B.V.M ingezet voor het uitvoeren van deze toets op verzoek van re-integratie bedrijven zelf.

Ondersteuning HR / P&O

Wenst u eens na te gaan of in uw bedrijf ziekteverzuimbeheer verder verbetert kan worden, wilt u ondersteuning bij het implementeren van acties die voorkomen uit de ziekteverzuimanalyse dan kunt u bij Livam terecht voor HR professional die u ondersteunt.

Ook biedt Livam indien gewenst bredere HR diensten, dit kan zijn vervanging van uw zieke of zwangere HR professional, maar ook specifieke HR trajecten die nodig zijn binnen uw bedrijf.

PreAct Professional

PreAct Verzuim is het verzuimsysteem voor arbodiensten, werkgevers en andere (verzuim)professionals. Online verzuimregistratie, signalering én opvolging waarmee uw organisatie in staat is volledige grip te krijgen op de processen rondom verzuim en re-integratie. Flexibel, schaalbaar en overzichtelijk. Poortwachter-proof.